30. marraskuuta 2014

Viikon kommentti


" Kolme vuotta sitten erosin kirkosta ja huomenna päättyy tuulisähkösopimus. Mää en mittään hullutuksia tue. "

Kommentti Satakunnan Kansan verkkosivuilla

14. heinäkuuta 2014

Uimahalli ?”Yleisesti tuulivoima on edelleen pidetty energiantuotantomuoto. Siihen kriittisesti suhtautuvien joukko on pieni mutta äänekäs. Kaikilla yhteiskunnan maankäyttöön liittyvillä hankkeilla, olipa kyse uimahallista, uudesta tiestä ja konserttitalosta, on aina myös vastustajia. Kriittiset äänet takaavat sen, että hankkeet suunnitellaan ja valmistellaan hyvin."


Jari Suominen Porin SuomiAreenalla  

28. kesäkuuta 2014

Tästä luontojärjestöt mieluummin vaikenevat

 
    Kauhajoen Sikarämäkkä ympäröidään tuulivoimalaitoksilla.

Pohjanmaalla soidensuojelijoitten ja tuuliteollisuuden intressit ovat täydellisessä törmäyskurssissa. Jos tuulivoimasuunnitelmat toteutuvat nyt esitetyssä laajuudessa, pohjalaisten suoerämaat tulevat muutamassa vuodessa muuttumaan täydellisesti.

Tilanteen karmeus selviää, kun tarkastellaan, montako tuulivoimalaitosta tulisi 2 km etäisyydelle soidensuojeluohjelmaan jo valituista suojelualueista - joista suurin osa on jo valtiolle isolla rahalla ostettuja Natura -alueita.


Seuraavien 8 soidensuojelualueen ympärille tulisi vähintään 15 tuulivoimalaitosta eli nämä suot käytännössä muuttuisivat teollisuusalueiksi : Kauhajoen Iso Koihnanneva ja Lutakkokeitaat, Kauhavan ja Vöyrin Aitasaarenneva-Åkantmossen-Paljakanneva, Laihian Talasneva, Lestijärven Paukaneva ja Siivenneva, Närpiön Bredmossen ja Teuvan Varisneva. Laihian Talasnevan lähiympäristöön mastodontteja tulisi peräti 26 kappaletta.


1-14 voimalaitosta tulisi noin kymmenen muun jo perustetun soidensuojelualueen ympärille Halsualla, Isojoella, Jalasjärvellä, Kristiinankaupungissa, Lestijärvellä, Närpiössä ja Perhossa. Pohjanmaalla on yhteensä hieman alle 110 suojeltua suota, joista siis yhteensä parikymmentä joutuisi tuulivoimameluvyohykkeelle.


Soidensuojeluohjelmaa täydennetään parhaillaan. Ympäristöhallinto on kartoittanut parina viime vuotena kaikki potentiaaliset suot, joilla suojeltujen soiden verkostoa voisi täydentää. Tässä jättiurakassa on tutkittu Pohjanmaalla yhteensä lähes 200 luonnontilaisena säilynyttä suota. Näistä soista kuitenkin ainakin 50 olisi tulevaisuudessa tuulivoimalaitosten keskellä. Kristiinankaupunkiin, Isojoelle, Karijoelle, Närpiöön, Kurikkaan ja Toholammille ei jäisi käytännössä yhtäkään tuulivoimaloista vapaata suota. Soinin Järvisalonnevan ympärille voimalaitoksia tulisi yhteensä 30 kpl. Isojoen Kiimakeidas on hieno, luonnontilaisena säilynyt keidassuo. Kannattaako sitä kuitenkaan ostaa suojeluohjelmaan, jos suon ympärillä jo parin vuoden kuluttua meluaa ja välkkyy yhteensä 33 tuulivoimalaitosta ?Tuulivoimamelua koskevaa asetusta valmisteleva työryhmä aikoo pitää luonnonsuojelualueita koskevan 40 dB:n ohjearvon jatkossakin "vain ohjearvona". Ei ole olemassa mitään keinoa, jolla luonnonsuojelualueella todettuun, ohjearvon ylittävään meluun voisi puuttua tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen jälkeen. Se ei ole terveydensuojelulain eikä naapuruussuhdelain asia. Voimalaitosten korkeus tulee olemaan Pohjanmaalla 200 m, Keski-Pohjanmaalla 230-240 metriä. Myllyjen suunniteltu nimellisteho kasvaa koko ajan ollen tällä hetkellä jossakin 3 - 4,5 MW:n välillä.


15. toukokuuta 2014

Viikon muistutus
Ote eräästä Kattiharjun tuulivoimahankkeen YVA -ohjelmaan jätetystä mielipiteestä.

Kaaos Kristiinassa
Jokaisesta karttaan rajatusta hankkeesta on tehty tunnontarkka viitasammakkoselvitys. Kuinka epäolennaisten asioitten kanssa ympäristöhallinto ja -konsultit Suomessa puuhastelevatkaan.

Kristiina on Suomen ja koko maailman tärkeintä konsentristen kilpikeitaitten aluetta. Voimalaitosten keskelle jäisi myös yksi etelä-Suomen jäljelläolevista aapasoista.

Näitten asioitten arvioiminen ei ole tullut kenellekään mieleen.

Varsinais-Suomen ely -keskus on puuttunut Kristiinankaupungin tilanteeseen toteamalla, että luonnon sietokyky on nyt ylitetty ja YVA -arviointien pitäisi olla sen mukaiset. Enpä ole huomannut.

Kristiinassa tuulivoimayhtiöt joutuvat jo antamaan lausuntoja toistensa hankkeista. Esim. CPC huomautti taannoin, että O2:n sähkönsiirtoreitti kulkisi CPC:n puiston läpi  - vai oliko se toisinpäin.

15. huhtikuuta 2014

Tyly päätös elystä


Megatuulen teollisuusalue toteutetaan ilman ympäristövaikutusten arviointia.
Kaavoittaminen on aloitettu reunimmaisista alueista, jotta ne näyttäisivät kolmelta eri hankkeelta.


Tänään tuli Etelä-Pohjanmaan ely -keskuksesta harvinaisen tyly päätös Megatuuli Oy:n tuulivoimaloista tehtyyn YVA -aloitteeseen.

Aloitteessa todetaan, että Megatuulen suunnittelemat 150 voimalaa ylittävät yhdessä YVA -arviointirajan. Ely -keskus on eri mieltä.

Megatuuli on rakentamassa voimalansa asumattomalle Kurikan ja Jurvan väliselle metsäalueelle 9 voimalan ryppäinä. Nämä 9 voimalan yleiskaavat tulevat parin kilometrin etäisyydelle toisistaan ja toteutetaan lähes samanaikaisesti.

Ely ei kuitenkaan näe mitään tarvetta YVAlle. Päätöksessä todetaan, että YVA harkitaan jatkossakin erikseen jokaisen yleiskaavan yhteydessä.

Näköjään YVA -lakia tulkitaan tuulivoimahankkeissa pelkästään naapuruussuhdelain kautta. Asumattomat metsäerämaat voidaan ketjuttaa täyteen 9 voimalan teollisuusalueita ja muuttaa näin kokonaisia pitäjiä tuuliteollisuusreservaateiksi ilman ympäristövaikutusten arviointia. Kurikassa tämä on jo todellisuutta. Voimaloiden koko kasvaa koko ajan, nyt puhutaan jo 3,5 MW monstereista.

Sama kultaryntäys on käynnissä myös Kurikan ja Kauhajoen välisellä asumattomalla alueella. 9 voimalan tuuliyleiskaavaluonnoksia ja -ehdotuksia pukkaa lausunnolle Kurikan kaupungin ilmoitustaululle noin kuukauden välein. Koko touhu vaikuttaa osallistavan suunnittelun irvikuvalta. Kurikan kaupungin ympäristöjohto ja ympäristölautakunta eivät ilmeisesti näe asiassa mitään ongelmaa.

Suvaittaisiinko tällaista menoa esimerkiksi Espoossa vaikkapa Nuuksion metsäylängöllä ? Ovatko kurikkalaiset megatuulensa ansainneet ? Kuinka käy vihreän puolueen sitten, kun maaseudulla vihdoin ymmärretään, mitä täällä on tapahtumassa ?

Uusi käsite : "Mini-YVA"ELY -keskusten tuulivoimaa koskevat YVA -päätökset ovat mielenkiintoista luettavaa.


ELY tekee päätöksensä hankevastaavan toimittaman "alustavan ympäristöselvityksen" perusteella. Nämä "mini-yvat" eivät ole julkisia eikä yva -päätöksessä mainita niitten tekijää. Näissä ohkaisissa selvityksissä ei tarkastella sähkönsiirtoa eikä yhteisvaikutuksia muitten hankkeitten kanssa. Myöskään vaikutusarvioinneissa käytettyjä menetelmiä tai parametreja ei selosteta.


Pelkästään Etelä-Pohjanmaan elylle on viimeisen vuoden aikana kaikessa hiljaisuudessa toimitettu 16 mini-yvaa. Elyn päätökset ovat olleet yhtä lukuunottamatta hankevastaaville suopeita. Karijoella O2 Finland laati mini-yvat kahdelle 9 voimalaitoksen hankkeelle, jotka sijoittuvat kansallisesti tärkeälle lintualueelle 5 km etäisyydelle toisistaan. Asiasta kuultiin ympäristölautakuntaa ja maakuntaliittoa, molemmat edellyttivät ympäristövaikutusten arviointia. Ely päätti kuitenkin, ettei sitä tarvitse tehdä.


Kurikan Joupinkankaan mini-YVA-päätös tehtiin seuraavasti :

"Ely-keskus pyysi lisätietoa hankkeen sähkönsiirrosta sekä yhteisvaikutuksesta Saunamaan hankkeen kanssa...Saunamaan alue sijaitsee aivan Joupinkankaan alueen vieressä...yhteisvaikutusten mahdollisuutta ei voi täysin sulkea pois...Lisäselvitystä asiasta saatiin tapaamisessa sekä sähköpostitse...

Ennen päätöstä kuultiin Kurikan kaupunkia (ehkä teknistä johtajaa tm?) varmistaen, että kaupunki on hankkeen kannalla...koska hanke sijaitsee Teuvan kunnan rajalla, kuultiin puhelimitse myös Teuvan kuntaa, joka ei esittänyt kantaansa...Teuvan kunnan edustajalle tarjottiin vielä tilaisuus tulla kuulluksi sähköpostilla sekä yritettiin tavoittaa häntä puhelimella...

Alueella on käynnissä kattavat maastoselvitykset...ely-keskukselle ei ole toimitettu kyseisten selvitysten tuloksia...selvitysten puutteellisuuden vuoksi hankkeen mahdollisia vaikutuksia on vaikea arvioida ennalta...hankealue kuuluu pohjoisosastaan matkailun vetovoima-alueeseen...länsipuolella on pohjavesialue sekä Natura -ja soidensuojelualue...lähellä ovat myös koillisessa lehtojensuojelualue ja kaakossa vanhojen metsien suojeluohjelman kohde...alueen rajalle on merkitty ohjeellinen ulkoilureitti... Joupinkangas sijoittuu myös yhden pääasiallisen muuttoreitin varrelle, minkä vuoksi törmäysriski etenkin suurille linnuille on merkittävä...

Päätös : Joupinkankaan tuulivoimapuistoon ei sovelleta ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaista menettelyä. "

20. maaliskuuta 2014

PiteåTältä näyttäisi Ruotsin Piteåhon suunniteltu Euroopan suurin tuhannen voimalaitoksen "puisto".

Pelkästään teiden ja perustusten alle jäisi 4000 ha metsää :
http://www.svevind.se/Projects/Project.aspx?projectID=1

Vasta 20 myllyä on pystyssä. Muilta osin homma seisoo rahoitusongelmien takia. Käyttökieltoon on määrätty lähiympäristön meluvyöhykkeellä yli 80 vapaa-ajan rakennusta.