15. huhtikuuta 2014

Uusi käsite : "Mini-YVA"ELY -keskusten tuulivoimaa koskevat YVA -päätökset ovat mielenkiintoista luettavaa.


ELY tekee päätöksensä hankevastaavan toimittaman "alustavan ympäristöselvityksen" perusteella. Nämä "mini-yvat" eivät ole julkisia eikä yva -päätöksessä mainita niitten tekijää. Näissä ohkaisissa selvityksissä ei tarkastella sähkönsiirtoa eikä yhteisvaikutuksia muitten hankkeitten kanssa. Myöskään vaikutusarvioinneissa käytettyjä menetelmiä tai parametreja ei selosteta.


Pelkästään Etelä-Pohjanmaan elylle on viimeisen vuoden aikana kaikessa hiljaisuudessa toimitettu 16 mini-yvaa. Elyn päätökset ovat olleet yhtä lukuunottamatta hankevastaaville suopeita. Karijoella O2 Finland laati mini-yvat kahdelle 9 voimalaitoksen hankkeelle, jotka sijoittuvat kansallisesti tärkeälle lintualueelle 5 km etäisyydelle toisistaan. Asiasta kuultiin ympäristölautakuntaa ja maakuntaliittoa, molemmat edellyttivät ympäristövaikutusten arviointia. Ely päätti kuitenkin, ettei sitä tarvitse tehdä.


Kurikan Joupinkankaan mini-YVA-päätös tehtiin seuraavasti :

"Ely-keskus pyysi lisätietoa hankkeen sähkönsiirrosta sekä yhteisvaikutuksesta Saunamaan hankkeen kanssa...Saunamaan alue sijaitsee aivan Joupinkankaan alueen vieressä...yhteisvaikutusten mahdollisuutta ei voi täysin sulkea pois...Lisäselvitystä asiasta saatiin tapaamisessa sekä sähköpostitse...

Ennen päätöstä kuultiin Kurikan kaupunkia (ehkä teknistä johtajaa tm?) varmistaen, että kaupunki on hankkeen kannalla...koska hanke sijaitsee Teuvan kunnan rajalla, kuultiin puhelimitse myös Teuvan kuntaa, joka ei esittänyt kantaansa...Teuvan kunnan edustajalle tarjottiin vielä tilaisuus tulla kuulluksi sähköpostilla sekä yritettiin tavoittaa häntä puhelimella...

Alueella on käynnissä kattavat maastoselvitykset...ely-keskukselle ei ole toimitettu kyseisten selvitysten tuloksia...selvitysten puutteellisuuden vuoksi hankkeen mahdollisia vaikutuksia on vaikea arvioida ennalta...hankealue kuuluu pohjoisosastaan matkailun vetovoima-alueeseen...länsipuolella on pohjavesialue sekä Natura -ja soidensuojelualue...lähellä ovat myös koillisessa lehtojensuojelualue ja kaakossa vanhojen metsien suojeluohjelman kohde...alueen rajalle on merkitty ohjeellinen ulkoilureitti... Joupinkangas sijoittuu myös yhden pääasiallisen muuttoreitin varrelle, minkä vuoksi törmäysriski etenkin suurille linnuille on merkittävä...

Päätös : Joupinkankaan tuulivoimapuistoon ei sovelleta ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaista menettelyä. "

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti