2. elokuuta 2015

Taas tyly YVA -päätösEtelä-Pohjanmaan ELY -keskus
Ympäristö ja luonnonvarat
PL 156
60101 SEINÄJOKI


Aloite 25.5.2015

ALOITE HARKINNANVARAISESTA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 4§ mukaan ELY -keskus voi päättää, että lähekkäin suunniteltujen hankkeitten ympäristövaikutukset on arvioitava YVA-menettelyssä, jos hankkeet yhdessä voivat aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. Harkinnanvarainen arviointi on tehtävä erityisesti silloin, kun hankkeitten koko on lähellä YVA -laissa määrättyä hankekoon alarajaa. Lain mukaan kansalaiset voivat saattaa asian ELY -keskuksen harkittavaksi.

Me allekirjoittaneet katsomme, että OX2 -yhtiön Kurikan Pirttimaan ympäristöön suunnitteleman tuulivoimahankkeen voimaloitten kokonaismäärä ja niitten yhteiset ympäristövaikutukset velvoittavat YVA -menettelyyn. 0X2:n Pirttimaan alueista Ponsivuori mahdollistaisi 9 voimalaitoksen ja Kukkookallio-Möhkäleenmaa jopa yli 30 voimalaitoksen rakentamisen. Nämä kaksi osa-aluetta ovat aivan kiinni toisissaan ja muodostavat käytännössä yhden tuulivoimahankkeen (liitteenä oleva kartta). Pirttimaan asutus jäisi osa-alueitten väliin.

Pirttimaan tuulivoimahanketta on viety eteenpäin samanaikaisesti kahtena erillisenä kaavana. Ponsivuoresta on laadittu yleiskaavaehdotus 17.11.2014 ja Kukkookallio-Möhkäleenmaa on hyväksytty maakuntakaavassa 11.5.2015. Kummassakaan kaava-asiakirjassa ei ole mitään mainintaa toisesta alueesta tai niitten yhteisvaikutuksista, vaikka kumpikin on kaavoitettu saman yhtiön eli OX2:n aloitteesta. Tilanne on kestämätön ja hyvin harhaanjohtava lähiasukkaitten ja kuntalaisten tiedonsaannin ja osallistumismahdollisuuksien kannalta.

Esitämme että Pirttimaan kummankaan tuulivoima-alueen kaavaa ei vietäisi eteenpäin, ennen kuin niitten yhteinen YVA -menettely on tehty.

--------------------------------

Kuuleminen

Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus on kuullut aloitteen johdosta mm. Kurikan kaupunkia ja OX2:ta.

Kurikan kaupunki : "Kaupungilla ei ole tiedossa Kukkookallio-Möhkälemaan alueelle kohdistuvaa tuulivoimahanketta."

OX2 : " OX2:lla ei ole tietoa Kukkookallio-Möhkälemaan hankevastaavasta. "

Ratkaisu

Etelä-Pohjanmaan ELY -keskus päättää, että Kuukkookallio-Möhkälemaan tuulivoimahankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaista arviointimenettelyä.

Perustelut

ELY -keskus katsoo kuulemisten perusteella, että tällä hetkellä ei vielä ole hanketta eikä tarkempia suunnitelmia Kukkookallio-Möhkälemaan vaihemaakuntakaava-alueelle. Tämän vuoksi YVA -menettelyä ei tässä vaiheessa sovelleta.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti