4. elokuuta 2016

Melu Natura -alueella oikeuskäytännön valossa
Hain Finlexistä oikeusjuttuja, jotka ovat koskeneet Natura -alueeseen kohdistuvaa meluhaittaa.

Löysin yhteensä neljä tapausta, joissa on puitu melun leviämistä luonnonsuojelualueelle. Kaikki jutut on aikanaan viety korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti.

Östersundomin Natura -alueen ylittävän Vuosaaren satamaradan valitusrumbassa rautatiesillalta kantautuvaa melua puitiin yksityiskohtaisesti monen eri Natura -alueella esiintyvän lintulajin kannalta. Osittain ristiriitaisiakin asiantuntijalausuntoja saatiin Suomen nimekkäimmiltä ornitologeilta. KHO joutui myös käymään paikan päällä katselmuksessa, jonka yhteydessä mm. "tutustuttiin sisätiloissa pienoismalleihin." Jouduttiinpa asian käsittelyn eri vaiheissa pyytämään lausunnot myös valtioneuvostolta ja Euroopan komissioltakin.

KHO päätti lopulta, että rautatiesillan liikenteen melu heikentää Natura -alueen luontoarvoja, mutta heikentyminen ei kohdistu merkittävänä niihin luontoarvoihin, joiden takia alue on otettu Natura -verkostoon. Tähän vaikutti viime kädessä ympäristöministeriön lausunto, jonka mukaan "ratasillan liikenteellä ei voida katsoa olevan juuri mitään vaikutusta sen läheisyydessä pesiviin lintulajeihin." Näin siitäkin huolimatta, että "melu voisi alentaa muun muassa lintudirektiivin liitteen I lajien pyy, luhtahuitti, kalatiira, kirjokerttu ja pikkulepinkäinen pesimätiheyttä...ja liitteen I lajien kehrääjä, pikkusieppo ja pyy parimääriä." 

Melutason arvioitiin ylittävän 45 dB vain pienellä osalla (6%) Östersundomin Natura -alueen pinta-alasta. YM huomautti, että "melutasosuositus ei perustu luonnolle aiheutuvaan haittaan vaan siihen, että luonnonsuojelualueet on rinnastettu virkistysalueisiin, jolloin on kohtuullista, ettei alueella virkistäytyviä ihmisiä häirittäisi melulla...linnuston hyvinvoinnille ei voida asettaa sopivaa melutasosuositusta." 

Virkistyskäyttäjien suuri määrä ei kuitenkaan painanut KHO:n vaakakupissa Nokialla Kaakkurilampien Natura -alueen valitusjutussa. Nokian ympäristölautakunta myönsi ympäristöluvan kalliokiviaineksen murskaukseen 1,2 km etäisyydellä Natura -alueesta ehdolla, että toimintaa ei harjoiteta huhtikuun puolivälin ja syyskuun alun välisenä aikana. Perusteena oli Natura -alueella pesivien kaakkurien ja kehrääjän pesinnän turvaaminen. KHO ei käsitellyt Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin huomautuksia siitä, että Natura -alueen latu- ja laavuverkostoa käytetään runsaasti myös talvella ja että alueella oleskellaan ja havainnoidaan luontoa myös yöaikaan, jolloin ympäristöluvassa olisi tullut soveltaa myös melun yöohjearvoa. 

Kaakkurilampien Natura -alueen ympärillä on hurja määrä erilaisia melua aiheuttavia toimintoja: neljä kalliomurskaamoa, ampumarata, moottoriurheilurata, asfalttitehdas, jäteasfaltin varasto ja jätteenkäsittelykeskus. KHO kuitenkin hylkäsi luonnonsuojelupiirin vaatimuksen siitä, että ympäristölautakunnan olisi YSL 33§ mukaisesti tässä tilanteessa pitänyt siirtää toimivaltansa alueelliselle ympäristökeskukselle.

Vaikeus arvioida erilaisten melulähteitten yhteisvaikutuksia tuli esiin myös Ruissalon Natura -alueella. Hallinto-oikeus päätti, että 150 metrin etäisyydellä Ruissalon Natura -alueesta sijaitsevan Pansion sataman ympäristöluvassa olisi pitänyt huomioida kaupunkiympäristön eri melulähteiden yhteisvaikutus Natura -alueeseen. KHO kuitenkin oli eri mieltä viitaten Satakunnan ympäristöntutkimuskeskuksen asiantuntijalausuntoon, jonka mukaan "Turun kaupungin taustamelu on ympäri vuorokauden niin voimakas, ettei satamatoimintojen laajennus merkittävästi sitä lisää." Näin siitäkin huolimatta, että Ruissalon Natura -alueella "linnuston tiheys on erittäin korkea ja suuressa osassa...yli 1000 paria neliökilometrillä. Ilmeisesti missään muualla Suomessa tämä raja ei ylity yhtä laajalla alueella...etenkin öisen taustamelun on havaittu häiritsevän lintujen lisääntymistä...Ruissalon tammimetsien linnuista tällaisia ovat lehtopöllö, uuttukyyhky, harmaapäätikka ja pikkutikka."

Pansion satama on toiminut Turussa samalla paikalla 1930 -luvulta asti. Konnevedellä sen sijaan KHO hylkäsi Honkanevan Natura -alueen lähistölle suunnitellun aivan uuden melulähteen ympäristöluvan. Kyseessä oli moottoriurheilupainotteisen lukion (herra paratkoon) harjoitusrata. Rata olisi aiheuttanut Honkanevan Natura -alueelle jopa 60 dB taustamelun. KHO perusteli päätöstään mm. sillä, että rata sijoittuisi "maaseutumaiseen ja muutoin rauhalliseen ympäristöön" ja että sille "on Konneveden kunnan alueella muitakin mahdollisia sijoituspaikkoja."  
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti