31. joulukuuta 2016

Useampi voittaa lotossa kuin kho:ssa.
Fabianinkadulla tehdään nyt kuin liukuhihnalla päätöksiä, jotka laittavat kansalaisen oikeustajun koetukselle.

Ekomodernistien klubeilla, eduskunnan energiaremonttiryhmässä tai tuulivoimalehden vieraskolumneissa tästä paikallistasolla tapahtuvasta väännöstä ei tiedetä, eikä halutakaan tietää mitään.

----------------

Valittaja: Matalataajuista melua ei ole tutkittu lainkaan eikä lähimpien talojen sisämeluarviota ole tehty.
KHO: Valitus hylätään.


Valittaja: Äänen kapeakaistaisuuden esiintymistä ei voi todeta sähköpostiviestin perusteella. Luotettava dokumentti asiasta puuttuu. Kapeakaistaisuuskorjaus tarkoittaa 5 dB virhettä melumallissa.
KHO: Valitus hylätään. Melumallinnuksen perusteella vaikutukset voidaan arvioida riittävästi.


Valittajat: Melumallinnuksessa ei ole esitetty tuulivoimalamallien takuuarvotasoja terssikaistoittain, eikä lukijalla ole mahdollisuutta tarkistaa tuulivoimalamallien mahdollista kapeakaistaisuutta.
KHO: Valitus hylätään.


Valittajat: Loma-asuntojen 35 dB:n yöajan melutason suunnitteluohjearvo ylittyy useiden loma-asuntojen osalta. Voimaloiden rakennusluvat on myönnetty jo ehdollisina. 
KHO: Valitus hylätään. Melutasoon voidaan huomattavasti vaikuttaa voimalatyypin valinnalla. Rakennusluvan yhteydessä on tarvittaessa esitettävä melumallinnukset valitulla tuulivoimalatyypillä laadittuna.


Valittaja: Lähtömeluarvoa on alennettu 1,1 dB. Ei ilmene, millä tavoin teknisen rajoittamisen mukainen seuranta on tosiasiallisesti järjestettävissä.
KHO: Valitus hylätään. Kaavamääräyksen tarkoituksena on lisätä muutoksenhakijoiden turvaa lupamenettelyjen yhteydessä verrattuna tilanteeseen, jossa tällaista määräystä ei kaavaan olisi sisällytetty.


Valittajat: Meluoptimointimenetelmän toimivuudesta ole luotettavaa tietoa. Melunhallintajärjestelmä edellyttää automaattista melunvalvontalaitteistoa. Tiedossa ei ole tällaisen mittausjärjestelmän olemassaoloa.
KHO: Valitus hylätään. Esitetyn meluselvityksen perusteella rakennusluvat voidaan myöntää mainitusta kaavamääräyksestä riippumattakin.


Valittajat: Lähes koko A:n tila sijaitsee rakentamisrajoitusalueella. B:lle ei tule paikallislehteä. Hän ei ole saanut tietoa suunnitelmista eikä ole voinut osallistua asian käsittelyyn. Valittajilta ei voi viedä rakentamisoikeuksia heitä kuulematta.
KHO: Valitukset hylätään. Ei ole esitetty sellaisia syitä, joiden johdosta niihin, kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentti, voitaisiin suostua.


Valittaja: Metsähallitukselta ei ole pyydetty lausuntoa kaavaehdotuksesta, sitä ei ole kutsuttu viranomaisneuvotteluun, sille ei ole tiedotettu kaavan hyväksymisestä ja se on jätetty kuulematta myös kaava-alueen maanomistajana.
KHO: Valitus hylätään. Kunnanvaltuuston päätöstä ei ole syytä kumota kuulemisvirheen takia.


Valittajat: Kunnanvaltuutettu ja ympäristölautakunnan jäsen on ollut esteellinen. Hän on kertonut saavansa siipipeitto- sekä kaava-aluekorvausta 30 vuodessa yhteensä 45 000 euroa.
KHO: Valitus hylätään. Päätös ei kokonaisuutena arvioiden loukkaa yksityisten oikeutta eikä myöskään julkinen etu vaadi päätöksen purkamista.


Valittajat: Esteellisiä henkilöitä on ollut salissa omilla valtuustopaikoillaan eivätkä he ole poistuneet ennen kuin varsinaisen pykälän käsittelyn ajaksi.
KHO: Valitus hylätään. Esteellisen luottamushenkilön läsnäolo asiantuntijoiden esitellessä kaavaa ei ole hallintolain 27 §:ssä tarkoitettua kiellettyä läsnäolemista.


Valittaja: YVA - päätökseen ei ole mahdollisuutta hakea muutosta missään vaiheessa, koska tuulivoimalaitoksille ei ole edellytetty ympäristölupaa.
KHO: Valitus hylätään.


Valittaja: Mikäli YVA-lain edellyttämä vaihtoehtovertailu toteutetaan vertaamalla pelkästään 0-vaihtoehtoon, menettää säännös käytännössä merkityksensä.
KHO: Valitus hylätään.


Valittajat: Jos Lapväärtti-Dagsmark (39+43 voimalaa) ja Rajamäenkylä (107 voimalaa) toteutuvat, Vanhakylä jää kahden Suomen suurimpiin kuuluvien tuulivoimala-alueiden väliin. Etäisyys kylästä molempiin hankkeisiin on lähimmillään vain runsas kilometri. Rajamäenkylän ja Lapväärti-Dagsmarkin hankkeita ei ole otettu huomioon Lakiakankaan YVA-menettelyssä.
KHO: Valitus hylätään. YVA-menettelyssä laaditut selvitykset ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia. Niiden perusteella voidaan arvioida hankkeen vaikutuksia ja kaavaratkaisun lainmukaisuutta.


Valittajat: Voimalinja on tarpeeton, koska tuulivoimaloiden rakennusluvista on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
KHO: Valitus hylätään. Yleisen tarpeen vaatimuksen täyttymisen ei voida katsoa edellyttävän sitä, että hankkeen toteutuminen on täysin varmaa.


Valittaja: Lunastuspäätöksen perusteena on hakijan kiire saada syöttötariffi. Pelkkä taloudellisen voiton tavoittelu ei saa aiheuttaa alueen väestölle ja ympäristölle ylimääräistä haittaa eikä yli-investointeja.
KHO: Valitus hylätään. Yhtiö on todennut, että eteläinen vaihtoehto olisi vähintään 3 miljoonaa euroa kalliimpi kuin nyt puheena oleva hanke, jolle lunastuslupa on myönnetty.


Valittaja: Liito-oravan, viitasammakon ja lepakoiden esiintymistä kaava-alueella ei ole tutkittu lainkaan.
KHO: Valitus hylätään.


Valittaja: Harvinaisia suojeltavia pikkulepakoita käsittävä Natura-alue sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta.
KHO: Valitus hylätään.


Valittajat: Natura -alueen rajalta olisi lähimmän tuulivoimalakentän reunaan 150 metriä. Ottaen huomioon Natura -alueen pieni pinta-ala, lyhyt etäisyys lähimpään voimalaitokseen, liian pienellä nimellisteholla tehty melumallinnus sekä kapeakaistaisuuden ja melupäästön takuuarvon sanktioiden puuttuminen mallinnuksesta, melu todennäköisesti selvästi ylittäisi koko Natura -alueella sekä VN:n että YM:n ohjearvon.
KHO: Valitus hylätään.


Valittajat: Maakuntamuseon lausunnossa maisemavaikutuksia on pidetty erittäin haitallisina. Voimalat tulisivat hallitsemaan ympäröivää maisemaa visuaalisesti ja mitätöimään linnavuoren maamerkkiaseman. 
KHO: Valitus hylätään.Lähteet : KHO:n ratkaisuselosteet

Korjattu 1.1 ensimmäistä kappaletta.3 kommenttia:

 1. Tavalliset kansalaiset ja eläimet - mitä ne ovat tuomareiden sukulaisten, ystävien ja opiskelukavereiden tulojen rinnalla? Pelkkiä haittoja. Muuttakaa Helsinkiin, siellähän kaikki merkittävät ihmiset asuvat.

  Kaikki muut ovat merkityksellisiä ainoastaan veronmaksajina. Ei heillä tai heidän hyvinvoinnillaan ole mitään arvoa Fabianinkadun perspektiivistä katsottuna.

  VastaaPoista
 2. Tuomareiden henkilökohtaisista kytköksistä en tiedä mutta mahdollinen poliittinen ohjaus tai painostus mietityttää.

  Melkein kaikki muutoksenhakijat ovat käyttäneet ulkopuolista meluasiantuntijaa, jotkut myös maisema-asiantuntijaa. Meidänkin jutussa oli sekä meluasiantuntijan että lepakkoasiantuntijan lausunnot liitteenä, mutta KHO ei kommentoinut niitä sanallakaan. Jäi vaikutelma että niitä ei edes luettu.

  Viranomaisten päätösten pitäisi olla ymmärrettäviä. Eikö sama koske oikeuslaitosta?

  VastaaPoista
 3. Suomen oikeuslaitokset ovat täysin läpimätiä, kuten näistä otteista näkee. Jos kansalaisen pitää taistella virkamiehien selvästi laittomia (ja hyvä veli) päätöksiä vastaan, ei hän saa mistään apua. Perusteellisiin valituksiin tai kannanottoihin vastataan naurettavilla ja mitäänsanomattomilla "päätöksillä", eikä niissä edes uskalleta tai voida vastata oikeaan oleelliseen asiaan, koska mitään laillisia perusteita ei ole oikeasti olemassa. Milloinhan Suomen kansalaiset heräävät huomaamaan, kuinka korruptoitunut ja mätä maa Suomi on?

  VastaaPoista