18. tammikuuta 2017

Pienet turveyrittäjät ja hajautetun energiantuotannon karmea kuva.
Pienet turveyritykset rikkovat ympäristölupaehtoja systemaattisesti. Tämä käy selväksi pelkästään viimeisen 3-4 kuukauden aikana Etelä-Pohjanmaalla tehdyistä ympäristölupapäätöksistä. Turvetuotannon ympäristölupia myönnetään yrityksille, jotka ovat harjoittaneet luvanvastaista ja suorastaan rikollista toimintaa jopa toistakymmentä vuotta. 

Tapausten runsaus viittaa siihen, että ohjeistusta tietoisesti luvanvastaiseen toimintaan tulee jostakin ylhäältäpäin. Joka tapauksessa määräysten noudattamatta jättäminen näyttää olevan varma keino saada lupa toiminnan jatkamiseen. Uuden luvan myöntäminen on ainoa viranomaisen käytössä oleva keino saada vesiensuojelu näillä tuotantoalueilla edes jollakin lailla seurantaan. 

Tätä touhua ollaan nyt kaavoittamassa maakuntaan lisää 18 000 hehtaarin verran. Näitten väättyrien kanssa tulee palamaan työssään loppuun koko ennestään alimitoitettu valvontaviranomaisten joukko.

-------------------------

Tapaus 1. Yrittäjä ojitti ja raivasi 25,7 hehtaarin laajuisen suon "maatalouskäyttöön" vuosina 2011-2013. Mitään vesiensuojelutoimenpiteitä ei tehty. Ympäristölupa turvetuotantoon haettiin ja saatiin vuonna 2017.


Tapaus 2. Yritys sai ympäristöluvan turvetuotantoon 67 hehtaarille vuonna 2006. Lupa on ollut voimassa vuoteen 2011. Vesienpuhdistusrakenteet alueella ovat riittämättömät eikä luvan mukaista käyttö- ja päästötarkkailua ole tehty koko aikana. Vuonna 2015 ely -keskus kehotti yrittäjää hakemaan uuden ympäristöluvan tai lopettamaan toiminnan. Tapaus jäi silleen. 


Tapaus 3. Turveyritys sai ympäristöluvan 9,8 hehtaarille vuonna 2010. Vuonna 2013 paikalle tehdyssä katselmuksessa todettiin, että tuotantoa harjoitettiin 12,5 hehtaarin alueella. Ympäristöluvassa edellytettyä pintavalutuskenttää ei ollut. Jätevedet käsiteltiin vain kahdessa laskeutusaltaassa. Ympäristöluvan mukaisia vuosiraportteja tai vesinäytteitä ei ollut toimitettu koko toiminta-aikana. Uusi ympäristölupa myönnettiin 2016. Yritys ei saanut mitään sanktioita vaikka turvevedet oli laskettu kuusi vuotta lähes puhdistamattomina alapuoliseen vesistöön.


Tapaus 4. Ely -keskus antoi vuonna 2014 yrittäjälle uhkasakkopäätöksen, koska turvetuotantoa harjoitettiin 23 hehtaarin alueella ilman ympäristölupaa. Paikka on happamien alunamaitten esiintymisaluetta, missä maan happamuus voi ajoittain laskea alle pH 4. Purkuvesistö Kyrönjoki on 2,5 kilometrin päässä. Turvetuotantoalueella oli pintavalutuskenttä mutta ei eristysojia, mistä syystä alueen ulkopuolelta tulleet vedet olivat tukkineet kentän. Yrittäjä sai ympäristöluvan 2016. Mitään sanktioita ei määrätty.


Tapaus 5. Turveyritys sai ympäristöluvan enintään 25 hehtaarille vuonna 2003. Vuonna 2012 paikalle tehtiin tarkastus ja havaittiin, että tuotantoa oli harjoitettu lähes 29 hehtaarilla. Alueella ei ollut ympäristöluvan mukaisia salaojia vaan sarkaojat, joissa ei ollut lietteenpidättimiä eikä virtaamansäätöpatoja. Laskeutusaltaassa oli pumppu, joka nosti pohjalle laskeutunutta turvemössöä pintavalutuskentälle. Pintavalutuskentällä vesi virtasi esteettä vanhoissa metsäojissa. Kentän päässä oli kynnys, jonka yli vedet virtasivat alapuoliseen vesistöön. Päästöjen ja kalatalouden tarkkailua ei ollut tehty ympäristöluvan mukaisesti. Vesinäytteitä oli otettu vain 1–2 kertaa vuodessa. Sähkökalastus oli tehty vain yhtenä vuotena. Tulosten perusteella ei voinut arvioida kokonaisvalumaa, kuormitusta, alapuolisen vesistön tilaa eikä hoidon suunnittelua. Yrittäjä oli ehtinyt päästää turvevesiä puhdistamattomina vesistöön kolmentoista vuoden ajan siinä vaiheessa, kun uusi ympäristölupa myönnettiin vuonna 2016. 

Lähde : Aluehallintovirasto

https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/1 kommentti:

  1. Olen sitä mieltä,että ELY- keskukset voidaan lakkauttaa tarpeettomina. Kunnat ei noudata ELYn ohjeita, eikä seuraamuksia tule. ELY on rahan tuhlausta.

    VastaaPoista