15. huhtikuuta 2014

Tyly päätös elystä


Megatuulen teollisuusalue toteutetaan ilman ympäristövaikutusten arviointia.
Kaavoittaminen on aloitettu reunimmaisista alueista, jotta ne näyttäisivät kolmelta eri hankkeelta.


Tänään tuli Etelä-Pohjanmaan ely -keskuksesta harvinaisen tyly päätös Megatuuli Oy:n tuulivoimaloista tehtyyn YVA -aloitteeseen.

Aloitteessa todetaan, että Megatuulen suunnittelemat 150 voimalaa ylittävät yhdessä YVA -arviointirajan. Ely -keskus on eri mieltä.

Megatuuli on rakentamassa voimalansa asumattomalle Kurikan ja Jurvan väliselle metsäalueelle 9 voimalan ryppäinä. Nämä 9 voimalan yleiskaavat tulevat parin kilometrin etäisyydelle toisistaan ja toteutetaan lähes samanaikaisesti.

Ely ei kuitenkaan näe mitään tarvetta YVAlle. Päätöksessä todetaan, että YVA harkitaan jatkossakin erikseen jokaisen yleiskaavan yhteydessä.

Näköjään YVA -lakia tulkitaan tuulivoimahankkeissa pelkästään naapuruussuhdelain kautta. Asumattomat metsäerämaat voidaan ketjuttaa täyteen 9 voimalan teollisuusalueita ja muuttaa näin kokonaisia pitäjiä tuuliteollisuusreservaateiksi ilman ympäristövaikutusten arviointia. Kurikassa tämä on jo todellisuutta. Voimaloiden koko kasvaa koko ajan, nyt puhutaan jo 3,5 MW monstereista.

Sama kultaryntäys on käynnissä myös Kurikan ja Kauhajoen välisellä asumattomalla alueella. 9 voimalan tuuliyleiskaavaluonnoksia ja -ehdotuksia pukkaa lausunnolle Kurikan kaupungin ilmoitustaululle noin kuukauden välein. Koko touhu vaikuttaa osallistavan suunnittelun irvikuvalta. Kurikan kaupungin ympäristöjohto ja ympäristölautakunta eivät ilmeisesti näe asiassa mitään ongelmaa.

Suvaittaisiinko tällaista menoa esimerkiksi Espoossa vaikkapa Nuuksion metsäylängöllä ? Ovatko kurikkalaiset megatuulensa ansainneet ? Kuinka käy vihreän puolueen sitten, kun maaseudulla vihdoin ymmärretään, mitä täällä on tapahtumassa ?

Uusi käsite : "Mini-YVA"ELY -keskusten tuulivoimaa koskevat YVA -päätökset ovat mielenkiintoista luettavaa.


ELY tekee päätöksensä hankevastaavan toimittaman "alustavan ympäristöselvityksen" perusteella. Nämä "mini-yvat" eivät ole julkisia eikä yva -päätöksessä mainita niitten tekijää. Näissä ohkaisissa selvityksissä ei tarkastella sähkönsiirtoa eikä yhteisvaikutuksia muitten hankkeitten kanssa. Myöskään vaikutusarvioinneissa käytettyjä menetelmiä tai parametreja ei selosteta.


Pelkästään Etelä-Pohjanmaan elylle on viimeisen vuoden aikana kaikessa hiljaisuudessa toimitettu 16 mini-yvaa. Elyn päätökset ovat olleet yhtä lukuunottamatta hankevastaaville suopeita. Karijoella O2 Finland laati mini-yvat kahdelle 9 voimalaitoksen hankkeelle, jotka sijoittuvat kansallisesti tärkeälle lintualueelle 5 km etäisyydelle toisistaan. Asiasta kuultiin ympäristölautakuntaa ja maakuntaliittoa, molemmat edellyttivät ympäristövaikutusten arviointia. Ely päätti kuitenkin, ettei sitä tarvitse tehdä.


Kurikan Joupinkankaan mini-YVA-päätös tehtiin seuraavasti :

"Ely-keskus pyysi lisätietoa hankkeen sähkönsiirrosta sekä yhteisvaikutuksesta Saunamaan hankkeen kanssa...Saunamaan alue sijaitsee aivan Joupinkankaan alueen vieressä...yhteisvaikutusten mahdollisuutta ei voi täysin sulkea pois...Lisäselvitystä asiasta saatiin tapaamisessa sekä sähköpostitse...

Ennen päätöstä kuultiin Kurikan kaupunkia (ehkä teknistä johtajaa tm?) varmistaen, että kaupunki on hankkeen kannalla...koska hanke sijaitsee Teuvan kunnan rajalla, kuultiin puhelimitse myös Teuvan kuntaa, joka ei esittänyt kantaansa...Teuvan kunnan edustajalle tarjottiin vielä tilaisuus tulla kuulluksi sähköpostilla sekä yritettiin tavoittaa häntä puhelimella...

Alueella on käynnissä kattavat maastoselvitykset...ely-keskukselle ei ole toimitettu kyseisten selvitysten tuloksia...selvitysten puutteellisuuden vuoksi hankkeen mahdollisia vaikutuksia on vaikea arvioida ennalta...hankealue kuuluu pohjoisosastaan matkailun vetovoima-alueeseen...länsipuolella on pohjavesialue sekä Natura -ja soidensuojelualue...lähellä ovat myös koillisessa lehtojensuojelualue ja kaakossa vanhojen metsien suojeluohjelman kohde...alueen rajalle on merkitty ohjeellinen ulkoilureitti... Joupinkangas sijoittuu myös yhden pääasiallisen muuttoreitin varrelle, minkä vuoksi törmäysriski etenkin suurille linnuille on merkittävä...

Päätös : Joupinkankaan tuulivoimapuistoon ei sovelleta ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaista menettelyä. "