31. joulukuuta 2016

Useampi voittaa lotossa kuin kho:ssa.
Fabianinkadulla tehdään nyt kuin liukuhihnalla päätöksiä, jotka laittavat kansalaisen oikeustajun koetukselle.

Ekomodernistien klubeilla, eduskunnan energiaremonttiryhmässä tai tuulivoimalehden vieraskolumneissa tästä paikallistasolla tapahtuvasta väännöstä ei tiedetä, eikä halutakaan tietää mitään.

----------------

Valittaja: Matalataajuista melua ei ole tutkittu lainkaan eikä lähimpien talojen sisämeluarviota ole tehty.
KHO: Valitus hylätään.


Valittaja: Äänen kapeakaistaisuuden esiintymistä ei voi todeta sähköpostiviestin perusteella. Luotettava dokumentti asiasta puuttuu. Kapeakaistaisuuskorjaus tarkoittaa 5 dB virhettä melumallissa.
KHO: Valitus hylätään. Melumallinnuksen perusteella vaikutukset voidaan arvioida riittävästi.


Valittajat: Melumallinnuksessa ei ole esitetty tuulivoimalamallien takuuarvotasoja terssikaistoittain, eikä lukijalla ole mahdollisuutta tarkistaa tuulivoimalamallien mahdollista kapeakaistaisuutta.
KHO: Valitus hylätään.


Valittajat: Loma-asuntojen 35 dB:n yöajan melutason suunnitteluohjearvo ylittyy useiden loma-asuntojen osalta. Voimaloiden rakennusluvat on myönnetty jo ehdollisina. 
KHO: Valitus hylätään. Melutasoon voidaan huomattavasti vaikuttaa voimalatyypin valinnalla. Rakennusluvan yhteydessä on tarvittaessa esitettävä melumallinnukset valitulla tuulivoimalatyypillä laadittuna.


Valittaja: Lähtömeluarvoa on alennettu 1,1 dB. Ei ilmene, millä tavoin teknisen rajoittamisen mukainen seuranta on tosiasiallisesti järjestettävissä.
KHO: Valitus hylätään. Kaavamääräyksen tarkoituksena on lisätä muutoksenhakijoiden turvaa lupamenettelyjen yhteydessä verrattuna tilanteeseen, jossa tällaista määräystä ei kaavaan olisi sisällytetty.


Valittajat: Meluoptimointimenetelmän toimivuudesta ole luotettavaa tietoa. Melunhallintajärjestelmä edellyttää automaattista melunvalvontalaitteistoa. Tiedossa ei ole tällaisen mittausjärjestelmän olemassaoloa.
KHO: Valitus hylätään. Esitetyn meluselvityksen perusteella rakennusluvat voidaan myöntää mainitusta kaavamääräyksestä riippumattakin.


Valittajat: Lähes koko A:n tila sijaitsee rakentamisrajoitusalueella. B:lle ei tule paikallislehteä. Hän ei ole saanut tietoa suunnitelmista eikä ole voinut osallistua asian käsittelyyn. Valittajilta ei voi viedä rakentamisoikeuksia heitä kuulematta.
KHO: Valitukset hylätään. Ei ole esitetty sellaisia syitä, joiden johdosta niihin, kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentti, voitaisiin suostua.


Valittaja: Metsähallitukselta ei ole pyydetty lausuntoa kaavaehdotuksesta, sitä ei ole kutsuttu viranomaisneuvotteluun, sille ei ole tiedotettu kaavan hyväksymisestä ja se on jätetty kuulematta myös kaava-alueen maanomistajana.
KHO: Valitus hylätään. Kunnanvaltuuston päätöstä ei ole syytä kumota kuulemisvirheen takia.


Valittajat: Kunnanvaltuutettu ja ympäristölautakunnan jäsen on ollut esteellinen. Hän on kertonut saavansa siipipeitto- sekä kaava-aluekorvausta 30 vuodessa yhteensä 45 000 euroa.
KHO: Valitus hylätään. Päätös ei kokonaisuutena arvioiden loukkaa yksityisten oikeutta eikä myöskään julkinen etu vaadi päätöksen purkamista.


Valittajat: Esteellisiä henkilöitä on ollut salissa omilla valtuustopaikoillaan eivätkä he ole poistuneet ennen kuin varsinaisen pykälän käsittelyn ajaksi.
KHO: Valitus hylätään. Esteellisen luottamushenkilön läsnäolo asiantuntijoiden esitellessä kaavaa ei ole hallintolain 27 §:ssä tarkoitettua kiellettyä läsnäolemista.


Valittaja: YVA - päätökseen ei ole mahdollisuutta hakea muutosta missään vaiheessa, koska tuulivoimalaitoksille ei ole edellytetty ympäristölupaa.
KHO: Valitus hylätään.


Valittaja: Mikäli YVA-lain edellyttämä vaihtoehtovertailu toteutetaan vertaamalla pelkästään 0-vaihtoehtoon, menettää säännös käytännössä merkityksensä.
KHO: Valitus hylätään.


Valittajat: Jos Lapväärtti-Dagsmark (39+43 voimalaa) ja Rajamäenkylä (107 voimalaa) toteutuvat, Vanhakylä jää kahden Suomen suurimpiin kuuluvien tuulivoimala-alueiden väliin. Etäisyys kylästä molempiin hankkeisiin on lähimmillään vain runsas kilometri. Rajamäenkylän ja Lapväärti-Dagsmarkin hankkeita ei ole otettu huomioon Lakiakankaan YVA-menettelyssä.
KHO: Valitus hylätään. YVA-menettelyssä laaditut selvitykset ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia. Niiden perusteella voidaan arvioida hankkeen vaikutuksia ja kaavaratkaisun lainmukaisuutta.


Valittajat: Voimalinja on tarpeeton, koska tuulivoimaloiden rakennusluvista on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
KHO: Valitus hylätään. Yleisen tarpeen vaatimuksen täyttymisen ei voida katsoa edellyttävän sitä, että hankkeen toteutuminen on täysin varmaa.


Valittaja: Lunastuspäätöksen perusteena on hakijan kiire saada syöttötariffi. Pelkkä taloudellisen voiton tavoittelu ei saa aiheuttaa alueen väestölle ja ympäristölle ylimääräistä haittaa eikä yli-investointeja.
KHO: Valitus hylätään. Yhtiö on todennut, että eteläinen vaihtoehto olisi vähintään 3 miljoonaa euroa kalliimpi kuin nyt puheena oleva hanke, jolle lunastuslupa on myönnetty.


Valittaja: Liito-oravan, viitasammakon ja lepakoiden esiintymistä kaava-alueella ei ole tutkittu lainkaan.
KHO: Valitus hylätään.


Valittaja: Harvinaisia suojeltavia pikkulepakoita käsittävä Natura-alue sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta.
KHO: Valitus hylätään.


Valittajat: Natura -alueen rajalta olisi lähimmän tuulivoimalakentän reunaan 150 metriä. Ottaen huomioon Natura -alueen pieni pinta-ala, lyhyt etäisyys lähimpään voimalaitokseen, liian pienellä nimellisteholla tehty melumallinnus sekä kapeakaistaisuuden ja melupäästön takuuarvon sanktioiden puuttuminen mallinnuksesta, melu todennäköisesti selvästi ylittäisi koko Natura -alueella sekä VN:n että YM:n ohjearvon.
KHO: Valitus hylätään.


Valittajat: Maakuntamuseon lausunnossa maisemavaikutuksia on pidetty erittäin haitallisina. Voimalat tulisivat hallitsemaan ympäröivää maisemaa visuaalisesti ja mitätöimään linnavuoren maamerkkiaseman. 
KHO: Valitus hylätään.Lähteet : KHO:n ratkaisuselosteet

Korjattu 1.1 ensimmäistä kappaletta.17. joulukuuta 2016

Keskipohjalainen susipelko on nocebo -ilmiö*.

Otsikoita keskipohjalaislehdistä vajaan vuoden ajalta.

En juuri välitä lukea näitä lehtiä joka numerosta silmille levähtävän petovihan takia. Susiotsikoitten takana ovat aina samat petoyhdyshenkilöt ja susiasiamiehet, joitten keräämiä havaintoja toimittajat kritiikittä julkaisevat. Jutunaiheeksi riittää, että susi nähtiin 300 metrin päässä talosta ja vaarassa olivat "kissat ja pihassa viihtyvät rusakot". Kumpa joku harventaisi niitä minunkin pihastani.

Jokaisessa petojutussa muistutetaan, että kaatolupien saamiseksi on kaikki tassunpainalluksetkin ehdottomasti ilmoitettava petoasiamiehille. Ja niitähän ilmoitetaan, Ylivieskassakin "viikottain". Siitä huolimatta ei koko pitäjässä ole tullut tietoon yhtäkään suden ihmiselle tai karjalle aiheuttamaa uhkatilannetta.

Sievin ja Kalajoen välillä levittäytyy kuuden pitäjän alueella erämaaseutu, jolla elää viiden suden muodostama lauma. Lehtitietojen mukaan lauma on kuluneen vuoden aikana tappanut seitsemän vasikkaa, kolme lammasta, kaksi koiraa ja yhden kissan. "Kyllä nyt tarvitaan kannanhoidollinen lupa suden metsästämiseen. Tilanne alkaa olla kestämätön", toteavat asiamiehet.

Toholammin ja Lestijärven erämaissa liikuu 8 suden lauma eli "susikeskittymä", jonka aiheuttama hysteria näyttää yhdistävän paikallista yhteisöä tehokkaammin kuin mikään. Toholammin kunnanhallitus on jopa pyytänyt poliisilta virka-apua kasvaneen susikannan takia ja esittää toimenpiteisiin ryhtymistä tavoitteena "kuntalaisten turvallinen elinympäristö ja lasten turvallinen koulutie".

Kun kaksi "häirikkösutta" kulki Toholammin kirkonkylän läpi, pidettiin kunnantalolla hätäkokouksia, joihin osallistui myös kunnan sivistystoimenjohtaja. "Kyseessä on asia, joka voi aiheuttaa huolta kouluilla. Kaikki asiat, jotka herättävät huoltajissa huolta, ovat meille tärkeitä, yhteisiä asioita." Kokouksia eivät kuitenkaan kutsuneet koolle hätääntyneet vanhemmat vaan paikalliset metsästäjät. Mitään vahinkoa tai uhkaa eivät nämä sudet aiheuttaneet ennen metsään katoamistaan. Kun Toholammille ja Lestijärvelle sitten saatiin kaatolupa yhdelle sudelle, sen jahtiin ilmoittautui 80 miestä. 

Harmi että susijahtiin voi pykälien mukaan osallistua vain 50 henkeä kerrallaan.


* Nosebo-ilmiö on pahennevaikutus eli lumevaikutus, jossa kielteiset odotukset, uskomukset ja pelot lisäävät jonkin ympäristötekijän haitallisia vaikutuksia. Jos näistä vaikutuksista erityisesti varoitellaan ja tiedustellaan etukäteen, aivojen stressijärjestelmät aktivoituvat ja laukaisevat ennakoivan ahdistuksen. jolloin kyseiseen ympäristötekijään tulee kiinnittäneeksi selvästi enemmän huomiota. Kyseessä on huoleen ja pelkoon liittyvä oirehtiminen ilman todellista mekanismia. Oireet ovat kuitenkin täysin todellisia eikä niitä pidä vähätellä.

Nosebo -ilmiö voi olla tarttuva. Kyseessä on tällöin suggestiivinen joukkoilmiö.

Ilmiön ymmärtäminen ja hyväksyminen auttaa ihmisiä tunnistamaan omia reaktioitaan, suhteuttamaan ne ympäristön altistuksiin ja erottamaan todelliset ympäristön riskitekijät niistä, jotka liittyvät enemmän huoleen ja pelkoon.


Lähteet:

Keskipohjanmaa -lehti
Kalajokilaakso -lehti
Lestijoki -lehti
Viite.org
Wikipedia


Kuukauden kommentit" Suurimmalla osalla suomalaisista ei ole varaa ostaa uutta tai edes uudenkarheaa polttomoottoriautoa. Kuinkas sitten sähköautoa, jonka hankintahinta on kaksinkertainen polttomoottoriautoon verrattuna? Lisäksi noin puolet Suomessa myytävistä kaikista uusista autoista on yritysten, virastojen tai laitosten omistamia.

Jotta sähköautot yleistyisivät, niitä pitäisi tulla käytettyinä markkinoille runsain määrin. Mutta mistäpä niitä tulisi, kun uusiakin myydään vain muutama sata vuosittain. Käytetyssä onkin sitten sellainen ongelma, että akuston uusiminen maksaa saman verran kuin uusi polttomoottoriauto. "

Juha-Pekka Kosonen US Puheenvuorossa" Solbergin tuulivoimapuisto tulee olemaan vaikuttava. Puiston huiput kohoavat lähes 120 metrin korkeuteen. Tämä tarkoittaa, että siipien kanssa kokonaiskorkeus on 180 metriä. Vertailukohtana voidaan pitää Pohjoismaiden korkeinta rakennusta, 190 metriä korkeaa Malmön Turning Torsoa. 

Tuulivoimapuiston mittasuhteita voi olla vaikea arvioida, etenkin jos se sijaitsee puuttomalla tunturilla, mutta silti pian 99 turbiinia käsittävä Blaiken on vaikuttava näky. "

Philippe Stohr Fortum ForEnergy blogissa"Var går gränsen mellan samarbete och mutor? Om vi till exempel hjälper att anlägga ett skidsspår eller en grillplats i närheten av vår park so tolkas det direkt som muta. 

Det är inte ovanligt att personer som har mark i eller nära ett vindkraftsområde kontaktar bolaget med krav. De kan säga "Vad betalar ni för att jag inte besvärar mig över era planer till förvaltningsdomstolen?" Är det då muta om vi skriver ett avtal med den personen om att hyra hans område trots att det inte finns i vårt planerade område?

Som tur är har Megatuuli inte anklagats för mutor. Men vi har märkt att vi måste vara noggranna när vi pratar om att hjälpa markägare eller samhällen."

Seppo Savolainen VasabladetissaRuotsissa tuulivoimalat tappavat metsoja ... ja lepakkoja.
Vielä julkaisemattoman tutkimuksen mukaan Ruotsin tuulivoima-alueilla kuolee odotettua huomattavasti enemmän lepakkoja. Lepakkokuolleisuus voi olla jopa 10-12 yksilöä voimalaitosta kohti vuodessa. Kuolleisuus kasvaa voimalaitoksen korkeuden kasvaessa. Tietylle paikalle rakennettavan tuulivoimalaitoksen aiheuttama lepakkokuolleisuus ei ole pääteltävissä ennen rakentamista paikalla havaittujen lepakkojen määrästä. Ennen rakentamista tehtävät lepakkoselvitykset eivät ennusta luotettavasti lepakkojen kuolleisuutta voimalaitosten toiminta-aikana.

Valtaosa lepakkokuolemista tapahtuu lyhyehkönä loppukesän ja alkusyksyn aikana tyyninä ja lämpiminä öinä. Tutkijat suosittelevatkin tälle ajanjaksolle laitosten tehonsäätelyä eli "batmoodausta", mikä käytännössä edellyttäisi ympäristölupaa.

----------------------

Ruotsissa on alkanut löytyä myllyjen juurelta myös metsonraatoja. Havulintujen raatohavaintoja on koonnut Ruotsin metsokomitea. Homenokat viestivät laajalla soidinalueella toisilleen infraäänten avulla. Liekö kukot erehtyneet käymään "uusien tulokkaiden" kimppuun?
Daavid ja Goljat

Ulkomaan lentolipun päästöt kompensoidaan kotipihalla.Pihallani seisoo auto, jonka pääasiallinen käyttötarkoitus on tulovirran hankkiminen talouteen. Maksan koslasta ajoneuvoveroa ensi vuonna yhteensä 361 euroa.

Autoni CO2 -päästöt vuodessa ovat vain vähän suuremmat kuin kahden henkilön edestakaisen Helsinki - New York - Helsinki -lentomatkan aiheuttamat päästöt, yhteensä noin 2000kg hiilidioksidia. Näistä lentomatkoista SAS perisi vapaaehtoista päästömaksua yhteensä noin 20 euroa. Jonkun järjestön kautta maksettuna vapaaehtoinen maksu olisi korkeampi. Esim. lentoliikenteen päästömaksuihin erikoistuneelle Atmosfair -järjestölle saisi pulittaa kahden henkilön Nykinreissusta yhteensä noin 160 euroa.

Valtaosa lentomatkustajista ei tietenkään maksa tätä vapaaehtoista maksua. Minun on maksettava autovero vaikka en ajaisi kilometriäkään.

Jo lähivuosina autooni on tankattava vähintään 30% biodieseliä. Uusiutuvan dieselin hinnan arvellaan asettuvan pysyvästi vähintään 33 senttiä nykyistä korkeammaksi. Lisäkustannus minulle : arviolta pari sataa euroa vuodessa.

Lentoyhtiöillä ei ole biokerosiinin käyttövelvoitetta, eikä sellaista ole näköpiirissäkään. Liikenne- ja viestintäministeriö on laskenut, kuinka biopolttoaineen käyttö vaikuttaisi lentolippujen hintoihin. 20 % biopolttoainepitoisuus nostaisi edestakaisen Hki - NY - Hki -lipun hintaa 90 eurolla. Sama reissu puhtaalla 100 % biokerosiinilla lisäisi lipun hintaa 440 eurolla.

Kaikki tämä olisi vain turhaa urputtamista, jos Suomesta ulkomaille suuntautuvan lentoliikenteen päästöt olisivat mitättömiä kotimaan henkilöautoliikenteeseen verrattuna. Tosiasiassa kuitenkin ulkomaille tehtävien lento- ja laivamatkojen päästöt ovat yhteensä jopa 30 % Suomen sisällä tapahtuvan henkilöautoliikenteen päästöistä. Suomen uusi ilmastostrategia kohdistaa henkilöautoiluun monenlaisia kiristyksiä ja vähennystavoitteita (mikä on hyvä) mutta lento- ja lauttamatkoihin ei minkäänlaisia. Kuitenkin sikahalpoja risteilyjä tarjoavat lauttayhtiöt ovat jatkuvasti suurimpien yritystukien saajien kärjessä.

Finnair ilmoittaa sitoutuneensa hiilineutraaliin kasvuun vuodesta 2020 alkaen. Tämä ei tarkoita päästöjen aktuaalista vähenemistä, ainoastaan niitten kompensointia päästövähennysyksiköitä ostamalla eli suomeksi päästökaupalla. Finnair ei osta päästöyksiköitä muilta lentoyhtiöiltä vaan lentoliikenteen ulkopuolisilta toimialoilta. Ilmailualan uuden päästökauppajärjestelmän arvellaan nostavan lentolippujen hintoja vain muutamia dollareita. Järjestelmän tarkoitus onkin legitimoida lentoliikenteen ja sen päästöjen jatkuva kasvu.

Suomen uusi ilmastostrategia on eliitin politiikkaa ja sopii varmaan henkilölle, joka lentää paljon mutta jonka ei juuri tarvitse ajaa. Meillä muilla alkavat maksukyvyn rajat valitettavasti tulla vastaan.