31. joulukuuta 2016

Useampi voittaa lotossa kuin kho:ssa.
Fabianinkadulla tehdään nyt kuin liukuhihnalla päätöksiä, jotka laittavat kansalaisen oikeustajun koetukselle.

Ekomodernistien klubeilla, eduskunnan energiaremonttiryhmässä tai tuulivoimalehden vieraskolumneissa tästä paikallistasolla tapahtuvasta väännöstä ei tiedetä, eikä halutakaan tietää mitään.

----------------

Valittaja: Matalataajuista melua ei ole tutkittu lainkaan eikä lähimpien talojen sisämeluarviota ole tehty.
KHO: Valitus hylätään.


Valittaja: Äänen kapeakaistaisuuden esiintymistä ei voi todeta sähköpostiviestin perusteella. Luotettava dokumentti asiasta puuttuu. Kapeakaistaisuuskorjaus tarkoittaa 5 dB virhettä melumallissa.
KHO: Valitus hylätään. Melumallinnuksen perusteella vaikutukset voidaan arvioida riittävästi.


Valittajat: Melumallinnuksessa ei ole esitetty tuulivoimalamallien takuuarvotasoja terssikaistoittain, eikä lukijalla ole mahdollisuutta tarkistaa tuulivoimalamallien mahdollista kapeakaistaisuutta.
KHO: Valitus hylätään.


Valittajat: Loma-asuntojen 35 dB:n yöajan melutason suunnitteluohjearvo ylittyy useiden loma-asuntojen osalta. Voimaloiden rakennusluvat on myönnetty jo ehdollisina. 
KHO: Valitus hylätään. Melutasoon voidaan huomattavasti vaikuttaa voimalatyypin valinnalla. Rakennusluvan yhteydessä on tarvittaessa esitettävä melumallinnukset valitulla tuulivoimalatyypillä laadittuna.


Valittaja: Lähtömeluarvoa on alennettu 1,1 dB. Ei ilmene, millä tavoin teknisen rajoittamisen mukainen seuranta on tosiasiallisesti järjestettävissä.
KHO: Valitus hylätään. Kaavamääräyksen tarkoituksena on lisätä muutoksenhakijoiden turvaa lupamenettelyjen yhteydessä verrattuna tilanteeseen, jossa tällaista määräystä ei kaavaan olisi sisällytetty.


Valittajat: Meluoptimointimenetelmän toimivuudesta ole luotettavaa tietoa. Melunhallintajärjestelmä edellyttää automaattista melunvalvontalaitteistoa. Tiedossa ei ole tällaisen mittausjärjestelmän olemassaoloa.
KHO: Valitus hylätään. Esitetyn meluselvityksen perusteella rakennusluvat voidaan myöntää mainitusta kaavamääräyksestä riippumattakin.


Valittajat: Lähes koko A:n tila sijaitsee rakentamisrajoitusalueella. B:lle ei tule paikallislehteä. Hän ei ole saanut tietoa suunnitelmista eikä ole voinut osallistua asian käsittelyyn. Valittajilta ei voi viedä rakentamisoikeuksia heitä kuulematta.
KHO: Valitukset hylätään. Ei ole esitetty sellaisia syitä, joiden johdosta niihin, kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentti, voitaisiin suostua.


Valittaja: Metsähallitukselta ei ole pyydetty lausuntoa kaavaehdotuksesta, sitä ei ole kutsuttu viranomaisneuvotteluun, sille ei ole tiedotettu kaavan hyväksymisestä ja se on jätetty kuulematta myös kaava-alueen maanomistajana.
KHO: Valitus hylätään. Kunnanvaltuuston päätöstä ei ole syytä kumota kuulemisvirheen takia.


Valittajat: Kunnanvaltuutettu ja ympäristölautakunnan jäsen on ollut esteellinen. Hän on kertonut saavansa siipipeitto- sekä kaava-aluekorvausta 30 vuodessa yhteensä 45 000 euroa.
KHO: Valitus hylätään. Päätös ei kokonaisuutena arvioiden loukkaa yksityisten oikeutta eikä myöskään julkinen etu vaadi päätöksen purkamista.


Valittajat: Esteellisiä henkilöitä on ollut salissa omilla valtuustopaikoillaan eivätkä he ole poistuneet ennen kuin varsinaisen pykälän käsittelyn ajaksi.
KHO: Valitus hylätään. Esteellisen luottamushenkilön läsnäolo asiantuntijoiden esitellessä kaavaa ei ole hallintolain 27 §:ssä tarkoitettua kiellettyä läsnäolemista.


Valittaja: YVA - päätökseen ei ole mahdollisuutta hakea muutosta missään vaiheessa, koska tuulivoimalaitoksille ei ole edellytetty ympäristölupaa.
KHO: Valitus hylätään.


Valittaja: Mikäli YVA-lain edellyttämä vaihtoehtovertailu toteutetaan vertaamalla pelkästään 0-vaihtoehtoon, menettää säännös käytännössä merkityksensä.
KHO: Valitus hylätään.


Valittajat: Jos Lapväärtti-Dagsmark (39+43 voimalaa) ja Rajamäenkylä (107 voimalaa) toteutuvat, Vanhakylä jää kahden Suomen suurimpiin kuuluvien tuulivoimala-alueiden väliin. Etäisyys kylästä molempiin hankkeisiin on lähimmillään vain runsas kilometri. Rajamäenkylän ja Lapväärti-Dagsmarkin hankkeita ei ole otettu huomioon Lakiakankaan YVA-menettelyssä.
KHO: Valitus hylätään. YVA-menettelyssä laaditut selvitykset ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia. Niiden perusteella voidaan arvioida hankkeen vaikutuksia ja kaavaratkaisun lainmukaisuutta.


Valittajat: Voimalinja on tarpeeton, koska tuulivoimaloiden rakennusluvista on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
KHO: Valitus hylätään. Yleisen tarpeen vaatimuksen täyttymisen ei voida katsoa edellyttävän sitä, että hankkeen toteutuminen on täysin varmaa.


Valittaja: Lunastuspäätöksen perusteena on hakijan kiire saada syöttötariffi. Pelkkä taloudellisen voiton tavoittelu ei saa aiheuttaa alueen väestölle ja ympäristölle ylimääräistä haittaa eikä yli-investointeja.
KHO: Valitus hylätään. Yhtiö on todennut, että eteläinen vaihtoehto olisi vähintään 3 miljoonaa euroa kalliimpi kuin nyt puheena oleva hanke, jolle lunastuslupa on myönnetty.


Valittaja: Liito-oravan, viitasammakon ja lepakoiden esiintymistä kaava-alueella ei ole tutkittu lainkaan.
KHO: Valitus hylätään.


Valittaja: Harvinaisia suojeltavia pikkulepakoita käsittävä Natura-alue sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä lähimmästä suunnitellusta tuulivoimalasta.
KHO: Valitus hylätään.


Valittajat: Natura -alueen rajalta olisi lähimmän tuulivoimalakentän reunaan 150 metriä. Ottaen huomioon Natura -alueen pieni pinta-ala, lyhyt etäisyys lähimpään voimalaitokseen, liian pienellä nimellisteholla tehty melumallinnus sekä kapeakaistaisuuden ja melupäästön takuuarvon sanktioiden puuttuminen mallinnuksesta, melu todennäköisesti selvästi ylittäisi koko Natura -alueella sekä VN:n että YM:n ohjearvon.
KHO: Valitus hylätään.


Valittajat: Maakuntamuseon lausunnossa maisemavaikutuksia on pidetty erittäin haitallisina. Voimalat tulisivat hallitsemaan ympäröivää maisemaa visuaalisesti ja mitätöimään linnavuoren maamerkkiaseman. 
KHO: Valitus hylätään.Lähteet : KHO:n ratkaisuselosteet

Korjattu 1.1 ensimmäistä kappaletta.17. joulukuuta 2016

Keskipohjalainen susipelko on nocebo -ilmiö*.

Otsikoita keskipohjalaislehdistä vajaan vuoden ajalta.

En juuri välitä lukea näitä lehtiä joka numerosta silmille levähtävän petovihan takia. Susiotsikoitten takana ovat aina samat petoyhdyshenkilöt ja susiasiamiehet, joitten keräämiä havaintoja toimittajat kritiikittä julkaisevat. Jutunaiheeksi riittää, että susi nähtiin 300 metrin päässä talosta ja vaarassa olivat "kissat ja pihassa viihtyvät rusakot". Kumpa joku harventaisi niitä minunkin pihastani.

Jokaisessa petojutussa muistutetaan, että kaatolupien saamiseksi on kaikki tassunpainalluksetkin ehdottomasti ilmoitettava petoasiamiehille. Ja niitähän ilmoitetaan, Ylivieskassakin "viikottain". Siitä huolimatta ei koko pitäjässä ole tullut tietoon yhtäkään suden ihmiselle tai karjalle aiheuttamaa uhkatilannetta.

Sievin ja Kalajoen välillä levittäytyy kuuden pitäjän alueella erämaaseutu, jolla elää viiden suden muodostama lauma. Lehtitietojen mukaan lauma on kuluneen vuoden aikana tappanut seitsemän vasikkaa, kolme lammasta, kaksi koiraa ja yhden kissan. "Kyllä nyt tarvitaan kannanhoidollinen lupa suden metsästämiseen. Tilanne alkaa olla kestämätön", toteavat asiamiehet.

Toholammin ja Lestijärven erämaissa liikuu 8 suden lauma eli "susikeskittymä", jonka aiheuttama hysteria näyttää yhdistävän paikallista yhteisöä tehokkaammin kuin mikään. Toholammin kunnanhallitus on jopa pyytänyt poliisilta virka-apua kasvaneen susikannan takia ja esittää toimenpiteisiin ryhtymistä tavoitteena "kuntalaisten turvallinen elinympäristö ja lasten turvallinen koulutie".

Kun kaksi "häirikkösutta" kulki Toholammin kirkonkylän läpi, pidettiin kunnantalolla hätäkokouksia, joihin osallistui myös kunnan sivistystoimenjohtaja. "Kyseessä on asia, joka voi aiheuttaa huolta kouluilla. Kaikki asiat, jotka herättävät huoltajissa huolta, ovat meille tärkeitä, yhteisiä asioita." Kokouksia eivät kuitenkaan kutsuneet koolle hätääntyneet vanhemmat vaan paikalliset metsästäjät. Mitään vahinkoa tai uhkaa eivät nämä sudet aiheuttaneet ennen metsään katoamistaan. Kun Toholammille ja Lestijärvelle sitten saatiin kaatolupa yhdelle sudelle, sen jahtiin ilmoittautui 80 miestä. 

Harmi että susijahtiin voi pykälien mukaan osallistua vain 50 henkeä kerrallaan.


* Nosebo-ilmiö on pahennevaikutus eli lumevaikutus, jossa kielteiset odotukset, uskomukset ja pelot lisäävät jonkin ympäristötekijän haitallisia vaikutuksia. Jos näistä vaikutuksista erityisesti varoitellaan ja tiedustellaan etukäteen, aivojen stressijärjestelmät aktivoituvat ja laukaisevat ennakoivan ahdistuksen. jolloin kyseiseen ympäristötekijään tulee kiinnittäneeksi selvästi enemmän huomiota. Kyseessä on huoleen ja pelkoon liittyvä oirehtiminen ilman todellista mekanismia. Oireet ovat kuitenkin täysin todellisia eikä niitä pidä vähätellä.

Nosebo -ilmiö voi olla tarttuva. Kyseessä on tällöin suggestiivinen joukkoilmiö.

Ilmiön ymmärtäminen ja hyväksyminen auttaa ihmisiä tunnistamaan omia reaktioitaan, suhteuttamaan ne ympäristön altistuksiin ja erottamaan todelliset ympäristön riskitekijät niistä, jotka liittyvät enemmän huoleen ja pelkoon.


Lähteet:

Keskipohjanmaa -lehti
Kalajokilaakso -lehti
Lestijoki -lehti
Viite.org
Wikipedia


Ruotsissa tuulivoimalat tappavat metsoja ... ja lepakkoja.
Vielä julkaisemattoman tutkimuksen mukaan Ruotsin tuulivoima-alueilla kuolee odotettua huomattavasti enemmän lepakkoja. Lepakkokuolleisuus voi olla jopa 10-12 yksilöä voimalaitosta kohti vuodessa. Kuolleisuus kasvaa voimalaitoksen korkeuden kasvaessa. Tietylle paikalle rakennettavan tuulivoimalaitoksen aiheuttama lepakkokuolleisuus ei ole pääteltävissä ennen rakentamista paikalla havaittujen lepakkojen määrästä. Ennen rakentamista tehtävät lepakkoselvitykset eivät ennusta luotettavasti lepakkojen kuolleisuutta voimalaitosten toiminta-aikana.

Valtaosa lepakkokuolemista tapahtuu lyhyehkönä loppukesän ja alkusyksyn aikana tyyninä ja lämpiminä öinä. Tutkijat suosittelevatkin tälle ajanjaksolle laitosten tehonsäätelyä eli "batmoodausta", mikä käytännössä edellyttäisi ympäristölupaa.

----------------------

Ruotsissa on alkanut löytyä myllyjen juurelta myös metsonraatoja. Havulintujen raatohavaintoja on koonnut Ruotsin metsokomitea. Homenokat viestivät laajalla soidinalueella toisilleen infraäänten avulla. Liekö kukot erehtyneet käymään "uusien tulokkaiden" kimppuun?
Daavid ja Goljat